Onderzoeken in het HY Project

Het HY-project is een eetclub voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid. De interventie bestaat uit twee elementen: Lotgenotencontact en vaardigheidstraining ‘on the spot’. Lotgenotencontact voor mensen met een psychotische aandoening heeft positieve effecten op het sociale netwerk en de ontvangen sociale steun (Castelein et al. 2002). Vaardigheidstrainingen in een klinische setting generaliseren vaak niet naar het dagelijks leven. Ontwikkelen van ‘on the spot’ vaardigheidstrainingen is van groot belang (Glynn et al. 2002). In het HY-project wordt om deze reden lotgenotencontact en vaardigheidstraining gecombineerd en aangeboden in de eigen woonsituatie. De interventie is ontwikkeld en getest in een pilot studie. Momenteel wordt het effect van de studie geëvalueerd in een multicenter trial. De eerste resultaten worden verwacht in 2019.

Pilot onderzoek

Momenteel zijn er nog onvoldoende evidence based verpleegkundige interventies gericht op persoonlijk herstel. De ontwikkeling van de HY interventie gebeurt in een aantal stappen. In een focusgroep is de interventie uitgedacht. Deze focusgroep bestond uit een onderzoeker, verpleegkundigen en een ervaringsdeskundige. In een pilotonderzoek hebben negen patiënten verdeelt over drie eetclubs deelgenomen aan het project. Hieruit bleek dat HY een haalbare interventie is en goed ontvangen is door zowel patiënten als verpleegkundigen. Deelnemers vonden de interventie intensief en rapporteerden spanning bij het uitnodigen van mensen thuis. Deelnemers gaven ook aan dat ze tevreden waren met hun deelname en gaven aan dat ze andere lotgenoten positief zouden adviseren over HY. Begeleiding van een verpleegkundige werd ervaren als ondersteunend bij zowel de organisatie van het etentje als de begeleiding van het groepsproces. Verpleegkundigen gaven aan dat de interventie in de beginfase intensief was, maar zagen aan het eind patiënten steeds zelfstandiger functioneren. Verpleegkundigen waardeerden de herstelgerichte zorg die ze boden gedurende het project in contrast met de routinematige (probleemgestuurde) zorg. In een multi-center RCT wordt onderzocht of HY een bijdrage levert aan sociaal contact, persoonlijk herstel en zelfredzaamheid van mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

Multicenter trial

Het HY project wordt onderzocht in een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT). Meerdere GGZ instellingen in Nederland doen mee aan het onderzoek. Effecten op o.a. sociaal contact, persoonlijk herstel, eenzaamheid, zelfstigma en vaardigheden worden onderzocht. De interventie duurt acht maanden. Deelnemers worden gemeten voordat ze beginnen aan de studie, direct na afloop en een follow-up meting vindt plaats vier maanden na afloop van de studie. Gedurende de studie vullen deelnemers negen keer een dagboekmeting in over hun sociaal contact. In de RCT worden deelnemers aan de studie geloot voor de interventie of de controle groep. De controlegroep is een wachtlijstcontrolegroep en krijgt de interventie na afloop van het onderzoek.

Doelmatigheidsonderzoek

Het is belangrijk om de betaalbaarheid van zorg inzichtelijk te maken om zo de kosten tegen de baten af te kunnen wegen. Om deze reden wordt binnen het HY project een doelmatigheidsonderzoek gedaan. Het doelmatigheidsonderzoek binnen het HY-project richt zich op de gezondheidswinst in eenheden van persoonlijk herstel.

Onderzoek naar het meten van herstel

Dit onderzoek is gericht op het evalueren van vragenlijsten die persoonlijk herstel meten.Persoonlijk herstel is het leren omgaan met beperkingen van de aandoening en het verkrijgen van hoop . Het proces wordt gekenmerkt door het ontwikkelen van een positieve identiteit en het vinden van een nieuwe betekenis in het leven. In dit onderzoek worden drie meetinstrumenten vergeleken die herstel meten. Dit zijn de Recovery Assessment Scale (RAS), de Nederlandse Empowerment Lijst (NEL) en de Mental Health Recovery Measure (MHRM). Onderzocht wordt welke lijst het beste herstel meet.